За ПИСИ - едукативен центар
редовните, тековни посетители настава во ПИСИ, ја задржуваат цената што ја плаќале претходната година во ПИСИ
Ценовник за НОВОЗАПИШАНИ посетители во ПИСИ
Настава/Услуга Одделение/клас Број на часови 1 час = 40 минути. Цена во денари
курс/час
Рати во денари
1/2

Математика

Математика
Училишна наставна програма
4,5,6 одд 144х40= 5760 минути 9000 денари
(62.5 ден час)
5000/4000
Математика
Училишна наставна програма
7,8,9 одд 144х40= 5760 минути 10800 денари
(75 ден час)
6000/4800
Математика 1 година средно 144х40= 5760 минути 13500 денари
(93.75 ден час)
7500/6000
Математика 2,3,4 година средно 144х40= 5760 минути 18000 денари
(125 ден час)
9000/9000
Математика матура 100х40= 4000 минути 15000 денари
(150 ден час)
8000/7000
Линеарна алгебра
Аналитичка геометрија
3 год. ПМП гимназија 144х40= 5760 минути 13500 денари
(93.75 ден час)
7500/6000
Анализа 4 год. ПМП гимназија 144х40= 5760 минути 13500 денари
(93.75 ден час)
7500/6000

Англиски јазик

Англиски јазик
yчилишна наставна програма
5,6,7,8,9 одд 144х40= 5760 минути 9000 денари
(62.5 ден час)
5000/4000
Англиски јазик
yчилишна наставна програма
1 година средно 144х40= 5760 минути 10800 денари
(75 ден час)
6000/4800
Англиски јазик
гимназиска/економска
наставна програма
2,3,4 година средно 144х40= 5760 минути 13500 денари
(93.75 ден. час)
7500/6000
Англиски јазик Mатура 100х40= 4000 минути 15000 денари
(150 ден. час)
8000/7000

Информатика - Програмирање

Информатика 6/9 одд., 6/8 одд. 36 х 40 = 1440 минути 6000 денари
(167 ден. час)
3000/3000
Програмирање, програмски јазици PASCAL, C, C++ 1,2,3,4 година средно 144х40=5760 минути 10800 денари
(75 ден. час)
6000/4800

Македонски јазик

Македонски јазик Матура 100x40=4000 минути 15000 денари
(150 ден. час)
8000/7000

Е-тестирање на www.pisi.com.mk

Математика, Македонски јазик, Англиски јазик, Информатика, Програмирање, Историја, Географија, Музичко, Природо, Општество, Биологија, Хемија, Физика, Филозофија...
1.Основно
2.Средно
3.Екстерно
4.Матура
Се избира на www.pisi.com.mk 630 денари, до 30.06 во годината по предмет. Добивате максимален број на тестови и прашање по нив.

Решавање тестови испратени по е-маил или по обична пошта, на хартија

1.Основно
2.Средно
3.Екстерно
4.Матура
По барање 10 денари одговор на прашањето, +птт трошоци доколку е по пошта